Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Westenholte Fysiotherapie & Fitness 

Voor overeenkomsten die zijn afgesloten na 1-12-2014 

Artikel 1: Definities 

In deze “algemene voorwaarden Westenholte Fysiotherapie & Fitness” wordt verstaan onder: 

Westenholte Fysiotherapie & Fitness: Westenholte Fysiotherapie & Fitness en de activiteiten  die onder de naam Westenholte Fysiotherapie & Fitness aangeboden worden.  Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van de Westenholte Fysiotherapie  & Fitness vestiging. Lid: de natuurlijke persoon (m/v), op wiens naam het lidmaatschap is  geadministreerd. Westenholte Fysiotherapie & Fitness pas: toegangspas voor de Westenholte  Fysiotherapie & Fitness vestiging.  

Artikel 2: Aanmelding en toegang 

 1. De aanmelding voor Westenholte Fysiotherapie & Fitness vindt plaats door: 
 2. het inschrijfformulier op de website (www.westenholtefit.nl) volledig in te vullen en te  verzenden; of 
 3. het papieren inschrijfformulier, tevens lidmaatschapsovereenkomst, in te vullen, te  ondertekenen en bij de Westenholte Fysiotherapie & Fitness vestiging in te leveren. Een  natuurlijk persoon heeft bij online inschrijving het recht om aan Westenholte Fysiotherapie &  Fitness mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en  zonder opgaaf van reden, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de online inschrijving. 
 4. De betalingsverplichting en de automatische incasso vangen aan op het moment dat  Westenholte Fysiotherapie & Fitness de aanmelding heeft ontvangen. 
 5. Uitsluitend op vertoon van een geldige Westenholte Fysiotherapie & Fitness pas samen met  een geldig legitimatiebewijs krijgt men toegang tot de Westenholte Fysiotherapie & Fitness vestiging. 
 6. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, krijgen uitsluitend toegang tot de Westenholte  Fysiotherapie & Fitness vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een  meetrainend Lid van 16 jaar of ouder. Aanmelding voor een jeugdlidmaatschap dient door  ouder/wettelijk vertegenwoordiger te geschieden. 
 7. Door het gekozen lidmaatschap is het Lid gerechtigd om binnen de openingstijden gebruik  te maken van de faciliteiten van Westenholte Fysiotherapie & Fitness, zoals dit middels het  abonnement is aangegeven.
 8. Indien het lid heeft gekozen voor het “1 keer per week” of het “begeleid fitness”  abonnement, is het niet toegestaan om vaker gebruik te maken van de faciliteiten, dan  aangegeven middels het gekozen lidmaatschap. 

Artikel 3: Westenholte Fysiotherapie & Fitness pas 

 1. De Westenholte Fysiotherapie & Fitness pas blijft te allen tijde eigendom van Westenholte  Fysiotherapie & Fitness. 
 2. De Westenholte Fysiotherapie & Fitness pas is enkel geldig en te gebruiken door het lid op  wiens naam de pas is geadministreerd. 
 3. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Westenholte  Fysiotherapie & Fitness pas. 
 4. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Westenholte Fysiotherapie  & Fitness pas dient het Lid dit telefonisch of via email info@westenholtefit.nl te melden,  waarna de Westenholte Fysiotherapie & Fitness pas geblokkeerd wordt voor toegang tot een  Westenholte Fysiotherapie & Fitness vestiging. De betalingsverplichting van het Lid blijft  onverminderd van kracht (zie ook art.3e). 
 5. Na verlies of diefstal kan een Westenholte Fysiotherapie & Fitness pas op verzoek  vervangen worden. Ongeacht de reden voor het in ongerede raken van de Westenholte  Fysiotherapie & Fitness pas, wordt hiervoor via automatische incasso een vervangingsbijdrage  in rekening gebracht. 

Artikel 4: Openingstijden 

 1. Westenholte Fysiotherapie & Fitness is gerechtigd om een Westenholte Fysiotherapie &  Fitness vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en  schoolvakanties. 
 2. Westenholte Fysiotherapie & Fitness is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen  van) de vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen. 
 3. Westenholte Fysiotherapie & Fitness is gerechtigd de vestiging voor reparatie en  onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling 

 1. Een lidmaatschapsovereenkomst bij Westenholte Fysiotherapie & Fitness wordt aangegaan  voor een contractduur van minimaal 6 maanden vanaf de ingangsdatum overeenkomst. Als  het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële  contractduur schriftelijk bij Westenholte Fysiotherapie & Fitness (Voorsterhof 2A 8042DB  Zwolle) opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor  onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. De ingangsdatum van  de lidmaatschapsovereenkomst is de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand  waarin Westenholte Fysiotherapie & Fitness de aanmelding heeft ontvangen, met  uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.b. 
 2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de  overeenkomst, en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten  van Westenholte Fysiotherapie & Fitness, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend  lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. Deze  bedragen zijn bij de balie van de Westenholte Fysiotherapie & Fitness vestiging op te vragen. 
 3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. 
 4. Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per maand vooruit via automatische  incasso. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan verzoeken om het gehele bedrag van het  contract vooruit te betalen. 
 5. Voor lidmaatschapsovereenkomsten waarbij betaling van het lidmaatschap per pinbetaling  heeft plaatsgevonden, geldt dat het Lid voor vervolgbetalingen tijdig een machtiging tot  automatische incasso aan Westenholte Fysiotherapie & Fitness dient te verstrekken. Indien  het lid verzuimt om deze machtiging (tijdig) te verstrekken, zijn de volgende bepalingen  eveneens van overeenkomstige toepassing. 
 6. Bij niet tijdige ontvangst door Westenholte Fysiotherapie & Fitness van verschuldigde  bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke  reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso  nogmaals aangeboden. Westenholte Fysiotherapie & Fitness is gerechtigd om voor iedere  extra incassopoging administratiekosten in rekening te brengen. Mislukt de overboeking, om  welke reden dan ook, dan wordt de Westenholte Fysiotherapie & Fitness pas geblokkeerd.  Indien het Lid, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen,  in gebreke blijft, is het Lid in verzuim, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling  en wordt de volledige vordering (d.i. alle bedragen zoals bedoeld in 5.d hierboven) uit handen  gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid. 
 7. Een Westenholte Fysiotherapie & Fitness pas wordt en/of blijft geblokkeerd indien en voor  zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het Lid kan bovendien de toegang tot de  Westenholte Fysiotherapie & Fitness vestiging worden geweigerd. Daarenboven is 

Westenholte Fysiotherapie & Fitness gerechtigd bij een betalingsachterstand de  lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 

 1. Westenholte Fysiotherapie & Fitness behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1  januari (tussentijds) met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de  lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid  een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze  verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst  plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage  verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding. 
 2. Indien het Lid geen gebruik maakt van het recht tot sporten zoals aangegeven op het  afgesloten lidmaatschap of het anderszins deelnemen aan activiteiten, die deel uitmaken van  Westenholte Fysiotherapie & Fitness waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van  de contributie plaats. 
 3. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan. 

Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap 

 1. Beëindiging van een lidmaatschap door het Lid geschiedt door opzegging. Opzegging dient  middels een uitschrijfformulier te krijgen bij de balie. Het opzegformulier dient ingevuld te  worden op locatie te Westenholte Fysiotherapie & Fitness, Voorsterhof 2A, 8042DB Zwolle,  met vermelding van naam van het Lid, geboortedatum en ondertekend door het Lid. Indien je  via onze website hebt ingeschreven bieden wij ook de mogelijkheid om middels email  (info@westenholtefit.nl) je opzegverzoek in te dienen. 
 2. De opzegtermijn bedraagt tenminste één volle, aaneengesloten kalendermaand voor de  datum waarop het lidmaatschap afloopt. 
 3. Westenholte Fysiotherapie & Fitness behoudt zich het recht voor bij ernstige of  herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op  aangeven van de gastheer/vrouw, de Westenholte Fysiotherapie & Fitness pas in te vorderen  en een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de  betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt. 
 4. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan c.q. mogelijk.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid 

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het  bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van  Westenholte Fysiotherapie & Fitness, is geheel voor eigen risico van het Lid. 
 2. Zowel Westenholte Fysiotherapie & Fitness als de gastheer/vrouw aanvaarden geen enkele  aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel  van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden. 
 3. Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel Westenholte Fysiotherapie & Fitness als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. 
 4. Zowel Westenholte Fysiotherapie & Fitness als de gastheer/vrouw aanvaarden geen enkele  aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid. 

Artikel 8: Klachten en huisregels 

 1. In geval van klachten met betrekking tot Westenholte Fysiotherapie & Fitness dient het Lid  zich te wenden tot de gastheer/vrouw. 
 2. Het Lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de  huisregels van de Westenholte Fysiotherapie & Fitness vestiging en hiernaar te handelen. 
 3. Deze algemene voorwaarden en de huisregels van het Westenholte Fysiotherapie & Fitness vestiging staan op de website www.westenholtefit.nl en zijn bij de balie van een Westenholte  Fysiotherapie & Fitness vestiging op te vragen. 

Artikel 9: Persoonsgegevens 

 1. Westenholte Fysiotherapie & Fitness verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de  kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke  levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de  doeleinden zoals hieronder nader omschreven. 
 2. Westenholte Fysiotherapie & Fitness verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden:  facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting,  informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter  voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor  marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de  diensten van Westenholte Fysiotherapie & Fitness en/of diensten van derden die te maken  hebben met de diensten van Westenholte Fysiotherapie & Fitness. 
 3. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met  betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Het betreffende Lid kan een bezwaar 

tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet  richten aan Westenholte Fysiotherapie & Fitness. 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Westenholte  Fysiotherapie & Fitness aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het  Lid en Westenholte Fysiotherapie & Fitness zullen worden beslecht door een volgens de wet  of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar  Westenholte Fysiotherapie & Fitness is gevestigd. 

Artikel 12: Tot slot 

 1. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van  Westenholte Fysiotherapie & Fitness te accepteren.

Maak direct een afspraak

Is dit jouw eerste keer bij ons? Of heb je een nieuwe klacht? Via onderstaande knop kunt je zelf jouw eerste afspraak inplannen.

Heb je een andere vraag? Bel ons gerust.

Bel ons: 038-4579491